Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Agencja Reklamowa QA, ul. Junikowska 53, 60-163, Poznań.
2. Dane zbierane są w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych, obsługi wydarzenia. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
3. Dane zbierane przez AdPub. to: adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, logo, imię i nazwisko, nazwa firmy, miasto zamieszkania, nr tel., adres strony www oraz dodatkowe informacje, których Użytkownik dobrowolnie udziela.
4. Użytkownikowi Przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zleceń zgodnie z umową.
6. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.
8. Dane osobowe będą przekazywane osobom trzecim wyłącznie w celach rekrutacyjnych osobom związanym z procesem rekrutacji w których Użytkownik dobrowolnie bierze udział oraz z własnej inicjatywy przekazuje dostęp do profilu na stronie
AdPub.
9.Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
10. Wszelki kontakt dotyczący przetwarzania danych osobowych prosimy kierować na maila info@adpub.pl
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) stosowanego od 25 maja 2018r.

Spełniamy swój obowiązek informacyjny odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych zgodnie z polityką RODO.

Polityka prywatności serwisu AdPub.

1) Wszystkie dane Użytkownika zebrane przez portal
AdPub., zostały mu przekazane dobrowolnie przez Użytkownika podczas zakładania konta oraz jego edycji. Użytkownikiem jest osoba fizyczna, korzystająca z usług świadczonych przez Administratora.
2) Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu, ul. Junikowska 53, reprezentowana przez Bartosza Paczkowskiego.
3) Dane osobowe są zbierane przez portal
AdPub. w celu wykonania umowy o świadczenie usług (w tym m.in. komunikacji związanej ze świadczeniem usług, komunikacji za pośrednictwem formularzy kontaktowych, formularzy opinii); obsługi reklamacji i ewentualnych innych roszczeń, do celów podatkowych i rachunkowych, w celach analitycznych lub statystycznych, w celu kierowania do Użytkownika treści marketingowych. Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym, co oznacza, że mogą być także tymczasowo przechowywane i przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych, np. w związku z wykonywaniem kopii bezpieczeństwa, testami zmian w systemach informatycznych, wykrywania nieprawidłowości lub ochroną przed nadużyciami i atakami.
4) Dane zbierane przez portal
AdPub. w celu świadczenia usług to: adres e-mail, dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, nr telefonu, imię i nazwisko, nazwa firmy, adres strony www. Administrator wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu, a w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych serwisu internetowego do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika (takie jak: typ urządzenia, rozdzielczość ekranu, kraj, z którego dochodzi do wejścia) i dzięki temu odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego potrzeb. Administrator usługi wykorzystuje także cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statystycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA). Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu cookies na urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookies, korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.
5) Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
6) Informujemy, iż Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: [Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]).
W powyższych sprawach prosimy o kontakt mailowy: info@adpub.pl. Administrator wykonuje żądanie Użytkownika niezwłocznie, z zastrzeżeniem, że usunięcie, ograniczenie, przeniesienie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych może mieć wpływ na możliwość lub zakres prawidłowej obsługi złożonego zapytania / zamówienia, w tym dostarczenia mu spersonalizowanej informacji handlowej.
7) Aby sprawdzić jakie dane przechowywane są przez Portal AdPub., można zalogować się na swoje konto i sprawdzić informacje na profilu użytkownika lub napisać pod adres info@adpub.pl.
8) Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
9) Portal
AdPub. informuje, iż nie korzysta z profilowania.
10) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Administrator zobowiązuje się podjąć środki zabezpieczające przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w Ustawie, a w szczególności zobowiązuje się do:
1. zabezpieczenia danych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianami, uszkodzeniem lub zniszczeniem,
2. dopuszczenia do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających wydane przez niego upoważnienie,
3. zapewnienia kontroli nad prawidłowością przetwarzania danych osobowych,
4. prowadzenia ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, dochowania szczególnej staranności, aby osoby upoważnione do przetwarzania tych danych zachowały je w tajemnicy, również po zakończeniu realizacji Administratora, między innymi poprzez poinformowanie ich o prawnych konsekwencjach naruszenia poufności danych oraz odebranie oświadczeń o obowiązku zachowania w tajemnicy tych danych,
5. prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji opisującej sposób przetwarzania powierzonych danych osobowych oraz środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania tych danych,
6. zapewnienia aby urządzenia i systemy informatyczne i telekomunikacyjne, służące do przetwarzania danych osobowych, były zgodne z wymogami Rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzanych danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy.
11) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.).
12) Dane udostępnione przez Użytkownika będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim wyłącznie w przypadku prawidłowej realizacji umowy tj. zakupu biletów i związanymi z tym czynnościami.
13) Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Regulamin portalu AdPub.pl

§ 1
Wstęp i definicje
 
1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia drogą elektroniczną usług przez portal AdPub.pl na rzecz Reklamodawców i Wydawców. Świadczenie usług polega na zamieszczaniu materiałów reklamowych przez Reklamodawców na stronach Wydawców przez AdPub.pl.
2. Przez Reklamodawcę rozumie się podmiot kupujący przez portal AdPub.pl miejsce reklamowe na stronie Wydawcy.
3. Przez Wydawcę rozumie się podmiot udostępniający miejsce reklamowe na swojej stronie internetowej poprzez serwis AdPub.pl.
4. Przez AdPub.pl rozumie się serwis internetowy pod adresem internetowym AdPub.pl, którego właścicielem i administratorem jest Agencja Reklamowa Quiet Axis z siedzibą w Poznaniu przy ul. Junikowskiej 53, NIP 5562466522, REGON 093217655.
5. Przez materiały reklamowe rozumie się publikacje umieszczane na stronach Wydawców przez Reklamodawców, zakupione przez serwis AdPub.pl.
6. Przez jednostkę rozliczeniową rozumie się 1 tydzień, tj. 7 dni, począwszy od chwili zamieszczenia na stronie Wydawcy materiału reklamowego Reklamodawcy.
7. Przez widget rozumie się aplikację AdPub. służącą do wyświetlania oraz zakupu publikacji reklamowych na stronie Wydawcy.
8. Przekazywane przez Reklamodawców i Wydawców dane osobowe, AdPub.pl zbiera i przetwarza wyłącznie dla celów związanych z realizacją usług i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na co Użytkownicy AdPub.pl wyrażają zgodę.

§ 2
Warunki korzystania z portalu AdPub.pl

1. Użytkownikami AdPub.pl mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, prowadzące działalność gospodarczą i posiadające dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej.
2. Użytkownicy AdPub.pl zgadzają się na otrzymywanie maili związanych z serwisem AdPub.pl.
 
§ 3
Wydawca
 
1. Wydawca udostępniający na swojej stronie internetowej miejsce na publikację materiałów reklamowych Reklamodawcy dokonuje bezpłatnej rejestracji w serwisie AdPub.pl, podając w tym celu imię, swój aktualny adres e-mail oraz wybrane przez siebie hasło. Rejestracja oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
2. Wydawca określa sposób publikacji materiałów reklamowych na swojej stronie wybierając akceptację automatyczną albo moderację każdego z materiałów reklamowych. Po wyborze moderacji każdorazowo Wydawca zostaje poinformowany na swój adres e-mail o nowych materiałach reklamowych i do 48 godzin może je zaakceptować lub odrzucić. Po upływie 48 godzin materiały zostają automatycznie uznane za odrzucone. W przypadku gdy materiały zostają odrzucone Wydawca nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia.
3. Wydawca określa tytuł strony, adres strony na której umieści widget, opis, słowa kluczowe oraz wybiera kategorię strony, a także konfiguruje samodzielnie wygląd widgetu oraz treść linka zachęcającego Reklamodawcę do zakupu publikacji. Strona pojawia się na liście stron na których Reklamodawcy mogą publikować materiały po poprawnej weryfikacji umieszczenia na stronie widgetu. W przypadku gdy automatyczny system AdPub.pl wykryje brak widgetu na stronie Wydawcy, strona zostaje usunięta z listy stron na których Reklamodawcy mogą publikować materiały.
4. Za publikację materiałów zakupionych przez Reklamodawcę Wydawca otrzymuje wynagrodzenie w wysokości przez siebie ustalonej za każdorazowy zakup publikacji na jego stronie poprzez Reklamodawcę. Stan konta jest dostępny po zalogowaniu w zakładce Twoje konto.
5. Wysokość wynagrodzenia ustalonego w sposób opisany w ust. 4 jest publikowana przez Wydawcę w serwisie AdPub.pl i może być przez niego dowolnie zmieniana. Wydawca nie może zmienić wysokości wynagrodzenia po złożeniu i opłaceniu zamówienia przez Reklamodawcę oraz co do materiałów reklamowych, których publikacja została już rozpoczęta.
6. Wynagrodzenie AdPub.pl stanowi prowizję w wysokości 25% ceny ustalonej każdorazowo przez Wydawcę dla danej strony. Prowizja jest automatycznie odliczana od ceny ustalonej przez Wydawcę.
7. Wynagrodzenie jest wypłacane bez dodatkowych opłat na żądanie Wydawcy podesłane na adres info@adpub.pl gdy:
a) w dacie wypłaty przekroczy kwotę 100 zł brutto,
b) Wydawca wskaże swe dane do wypłaty (w tym numer konta, NIP, nazwę firmy i jej siedzibę lub imię, nazwisko i adres zameldowania),
c) Wydawca poprawnie zakończy emisję materiałów reklamowych Reklamodawców,
d) w przypadku gdy Wydawca jest płatnikiem VAT wystawi serwisowi AdPub.pl poprawną fakturę VAT na kwotę podlegającą wypłacie.
8. Wydawca ma prawo w każdej chwili zlikwidować miejsce reklamowe na swojej stronie internetowej, za wyjątkiem sytuacji, gdy zamówienie Reklamodawcy jest w trakcie realizacji, tj. po potwierdzeniu przez Wydawcę treści materiałów reklamowych lub ich automatycznej akceptacji, terminu publikacji oraz zapłacie wynagrodzenia przez Reklamodawcę. W przypadku gdy Wydawca zlikwiduje miejsce reklamowe w trakcie realizacji zamówienia, zobowiązany jest do zwrotu całości ceny zapłaconej przez Reklamodawcę. Kwota jest potrącana ze środków zgromadzonych na koncie Wydawcy. Serwis AdPub.pl nie ponosi wobec Reklamodawcy żadnej odpowiedzialności z tytułu likwidacji przez Wydawcę miejsca reklamowego na swojej stronie internetowej.
9. Wydawca ma prawo do samodzielnego utworzenia artykułu oraz jego bezpłatnej, nielimitowanej publikacji poprzez widget AdPub.pl na swojej stronie.
 
§ 4
Reklamodawca
 
1. Reklamodawca zamawiający publikację swych materiałów reklamowych wybiera za pośrednictwem serwisu AdPub.pl Wydawcę, na którego stronie internetowej chce zamieścić swój materiał reklamowy.
2. Zakup miejsca reklamowego na stronie internetowej Wydawcy następuje bez rejestracji w serwisie AdPub.pl albo po dokonaniu przez Reklamodawcę rejestracji w serwisie AdPub.pl.
3. Dokonanie przez Reklamodawcę rejestracji w serwisie AdPub.pl umożliwia mu bieżący dostęp do historii zamówień, zapisywanie swych materiałów reklamowych. Zakup miejsca reklamowego na stronie internetowej Wydawcy bez dokonywania rejestracji w serwisie AdPub.pl oznacza brak dostępu do historii zamówień oraz brak możliwości zapisywania swych materiałów reklamowych.
4. Rejestracja w serwisie AdPub.pl przez Reklamodawców jest bezpłatna.
5. W celu dokonania zakupu publikacji reklamowej na stronie wybranego Wydawcy, Reklamodawca wybiera ilość jednostek rozliczeniowych publikacji swych materiałów reklamowych na stronie Wydawcy, wypełnia formularz w serwisie AdPub.pl, w którym zamieszcza treść materiału reklamowego podlegającego publikacji. Cena za publikację materiałów reklamowych jest oznaczona w formularzu zamówienia po wyborze przez Reklamodawcę czasu trwania publikacji oraz miejsc publikacji i zawiera cenę za publikację materiałów reklamowych ustaloną przez Wydawcę oraz prowizję należną AdPub.pl opisaną w § 2 ust. 4 Regulaminu.
6. Po wypełnieniu formularza w sposób opisany w ust. 5. Reklamodawca potwierdza treść materiałów reklamowych podlegających publikacji oraz czas trwania publikacji oraz dokonuje płatności poprzez system przelewy24.pl.
7. Dokonanie płatności za materiały reklamowe podlegające publikacji oznacza pełną akceptację przez Reklamodawcę niniejszego Regulaminu.
8. Dowód zakupu zostanie wysłany Reklamodawcy na podany przez niego adres e-mail do 72h po dokonaniu płatności. Dla Reklamodawców, którzy są zarejestrowani będzie on także dostępny w zakładce Twoje konto.
9. W przypadku gdy Wydawca nie przyjmie artykułu Reklamodawcy do publikacji, zapłacona przez Reklamodawcę cena jest zwracana na wskazany przez niego numer rachunku bankowego do 48h (w dni robocze) od momentu odrzucenia publikacji, bez dodatkowych opłat.
10. W przypadku gdy Wydawca usunie widget przez co publikacja Reklamodawcy nie będzie aktywna, AdPub.pl zwraca na żądanie Reklamodawcy pełną kwotę w terminie do 48h (w dni robocze). AdPub.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działania lub zaniechania Wydawcy.
 
§ 5
Ograniczenia w treści materiałów reklamowych oraz stronach Wydawców
 
1. Reklamodawca oraz Wydawca ponoszą pełną odpowiedzialność za treść publikowanych przez siebie materiałów reklamowych.
2. Zabronione jest publikowanie materiałów reklamowych lub umieszczanie stron przez Wydawców sprzecznych z prawem, naruszających jakiekolwiek dobra, prawa i wolności osób trzecich, naruszających zasady współżycia społecznego, propagujących przemoc i pornografię, propagujących i nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub jakiejkolwiek innej.
3. Zabronione jest publikowanie materiałów reklamowych lub umieszczanie stron przez Wydawców zawierających niedozwoloną reklamę lub promocję gier hazardowych, propagujących alkohol, wyroby tytoniowe, narkotyki lub substancje o podobnym działaniu, lekarstwa na receptę, wszelkie środki wpływające na zmiany percepcji, wszelkie środki mające niepotwierdzone naukowo efekty działania lub inne produkty czy usługi, których reklamowanie jest zabronione prawnie lub obciążone dodatkowymi podatkami lub ograniczeniami.
4. AdPub.pl zastrzega sobie prawo do usuwania publikacji i stron Wydawców, o których mowa w ust. 2, 3 powyżej oraz stron o wątpliwej jakości np. wyłącznie reklamowych. W przypadku usunięcia wyżej wymienionych publikacji, kwota zapłacona przez Reklamodawcę nie podlega zwrotowi, a Wydawca nie otrzymuje wynagrodzenia przez siebie ustalonego.
5. Użytkownik zamieszczający stronę lub publikujący materiały reklamowe zawierające błędy lub wirusy jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód z tego wynikłych.

§ 6
Publikacja materiałów reklamowych
 
1. Publikacja materiałów reklamowych Reklamodawcy następuje po ustaleniu miejsca (miejsc) i czasu trwania publikacji, wprowadzeniu i potwierdzeniu przez niego treści materiałów, poprawnym dokonaniu płatności oraz po dokonaniu przez Wydawcę (Wydawców) akceptacji treści materiałów reklamowych podlegających publikacji lub niezwłocznie w przypadku, gdy Wydawca ustanowił akceptację automatyczną
2. Wydawca ma wyłączne prawo dokonywać moderacji podlegających publikacji na jego stronie internetowej materiałów reklamowych. Moderacja i akceptacja następuje w terminie do 48 godzin. Odrzucenie lub brak akceptacji w powyższym terminie skutkuje odmową publikacji materiałów reklamowych, a cena zapłacona przez Reklamodawcę podlega zwrotowi w terminie 48h (dni robocze) od daty odrzucenia materiałów reklamowych przez Wydawcę, na ten sam rachunek z którego wpłynęła płatność za zamówioną publikację.
 
§ 7
Płatności
 
1. Reklamodawca zamawiający publikację swych materiałów reklamowych na stronie internetowej Wydawcy po potwierdzeniu treści materiałów reklamowych oraz czasu trwania publikacji dokonuje płatności wyświetlonej w formularzu zamówienia ceny. Zapłata następuje na rzecz serwisu AdPub.pl wyłącznie za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl.
2. Zmiana cen publikacji przez Wydawcę nie ma wpływu na cenę zamówień będących w trakcie realizacji.
3. Warunkiem publikacji materiałów reklamowych jest otrzymanie przez serwis AdPub.pl potwierdzenia zapłaty ceny z serwisu przelewy24.pl przez Reklamodawcę.
4. Konsumentom indywidualnym przysługuje 14 dniowy termin na odstąpienie od umowy.

§ 8
Reklamacje i odpowiedzialność
 
1. W przypadku zastrzeżeń co do sposobu świadczenia usług przez Wydawcę, Reklamodawca ma prawo zgłosić reklamację. Zgłoszenie powinno być wysłane drogą mailową na adres info@adpub.pl w terminie do 14 dni roboczych począwszy od dnia zakończenia wyświetlania reklamowanej publikacji. Zgłoszenie powinno zawierać dokładny opis kwestionowanej usługi oraz powód reklamacji. Brak zgłoszenia reklamacji w powyższym terminie powoduje utratę prawa do jej wniesienia.
2. Serwis AdPub.pl rozpatruje reklamację w terminie do 14 dni, podejmując wszelkie niezbędne kroki mające na celu ocenę zasadności reklamacji.
3. Odpowiedzialność serwisu AdPub.pl za nienależytą publikację nie przekracza wartości zapłaconego przez Reklamodawcę wynagrodzenia AdPub.pl.
4. Nie podlegają rozpoznaniu reklamacje zgłoszone w języku innym niż polski, dotyczące odrzucenia materiałów reklamowych przez Wydawców, na które serwis AdPub.pl nie ma żadnego wpływu. AdPub.pl nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania osób trzecich, mających wpływ na sposób i termin wykonania usługi oraz za okoliczności spowodowane działaniem osób trzecich. AdPub.pl nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne naruszenie przez Reklamodawcę i Wydawcę praw własności, praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej i innych osób trzecich. Zamieszczenie materiałów reklamowych podlegających publikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Reklamodawcy, że jego materiały reklamowe nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz są zgodne z przepisami prawa.
5. Reklamodawca ponosi wszelkie koszty w przypadku skierowania przez osoby trzecie wobec serwisu AdPub.pl jakichkolwiek roszczeń, w szczególności związanych z treścią i zawartością materiałów reklamowych.
6. Wydawca ponosi odpowiedzialność za terminowe dokonywanie akceptacji materiałów reklamowych publikowanych na jego stronie internetowej oraz za prawidłowe i terminowe wykonanie usług zgodnie z zamówieniami Reklamodawców, po akceptacji publikacji. Za nieuzasadnioną przerwę, krótszą niż ustalony czas ekspozycji lub wadliwą publikację materiału reklamowego konto Wydawcy jest uszczuplane o kwotę za całą publikację, a nadto Wydawca płaci serwisowi AdPub.pl karę umowną w wysokości wynagrodzenia zapłaconego przez Reklamodawcę, na rzecz którego usługa nie została wykonana lub została wykonana wadliwie. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia przez AdPub.pl odszkodowania na zasadach ogólnych.
7. Wydawca jest zobowiązany na bieżąco aktualizować dane swoich stron mające wpływ na sposób i termin publikacji materiałów reklamowych. Brak aktualizacji oznacza, że Reklamodawca zakupił usługę na warunkach obowiązujących w dacie zakupu.
8. Serwis AdPub.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść materiałów reklamowych i stron Wydawców oraz nie ma wpływu na ich treść.
 
§ 9
Postanowienia końcowe
 
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania.
2. AdPub.pl zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu. Każda zmiana Regulaminu oraz data jej wejścia w życie będzie publikowana stronie głównej serwisu.
3. Wersja Regulaminu 1.1. Data opublikowania: 26.08.2013

Korzystanie z usług portalu AdPub. jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.